05
січ.

Ключові компетентності педагога Обране

Пріоритетне завдання освіти ХХІ століття передбачає орієнтацію на інтереси особистості, які б відповідали сучасним тенденціям суспільного розвитку; створення передумов розвитку творчих здібностей людей; формування здатності адаптуватися до змін, що відбуваються в суспільстві.

Такі завдання потребують трансформації стереотипів формування професійних компетентностей, зміни ціннісних орієнтацій та зародження нових здібностей освітян. Та які б реформи не відбувалися в системі освіти, зазвичай у кінцевому результаті вони зводяться до конкретного виконавця – педагога.

Компетентність розуміють як коло питань, у яких людина добре розуміється не лише під час вивчення предмета, а й за допомогою засобів неформальної освіти, унаслідок впливу середовища. Про підготовку вчителя нової генерації в рамках компетентнісного підходу йдеться в основних документах про освіту.

Зокрема,   у новому законі «Про освіту» компетентність декларована як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистісних якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

 Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності спеціаліста, вона включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти й має істотні ознаки, а саме мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності і критичність мислення. На основі цього запропоноване таке розуміння професійно-педагогічної компетентності.

Професійно-педагогічна компетентність педагога є складною багаторівневою стійкою структурою його психічних рис, що формуються внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, вагомих особистісних якостей і має окреслені суттєві ознаки: мобільність, гнучкість і креативність мислення.

Компетентнісний підхід в освіті зароджується як спеціальний напрямок у кінці 1960-х - на початку 1970-х років. У 1965 році американський мовознавець Н. Хомський увів термін «компетенція» у понятійний апарат лінгвістики з проблем генеративної граматики.

Педагогічна компетентність - це єдність теоретичної та практичної готовності педагога до здійснення педагогічної діяльності. Проблема педагогічної компетентності цікавила багатьох науковців. На думку Адольфа, компетентний педагог – це такий фахівець, який володіє ґрунтовними знаннями з будь-якого предмета шкільного курсу навчання. Ш. Амонашвілі розглядає педагогічну діяльність як творчий процес.

За аналізом праць науковців можна визначити такі ключові компоненти професійної компетентності педагога.

 1. Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації. Серед них уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з інших джерел, переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу.
 2. Комунікативна компетентність- це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень. Ці вміння допомагають зрозуміти інших (здобувачів освіти, колег, батьків).
 3. Продуктивна компетентність- це вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них. Більшість науковців серед ключових компетенцій педагога на перше місце ставить саме продуктивну компетентність.
 4. Автономізація на компетентність- це здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. Адже викладач перш за все вчиться сам, це вічний учень.
 5. Моральна компетентність- це готовність, спроможність і потреба жити за традиційними моральними нормами.
 6. Психологічна компетентність- це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності.
 7. Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). Це сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих студентів, так і групи в цілому. До неї входять уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти їх увагою, темпом діяльності.
 8. Соціальна компетентність- це вміння жити та працювати з оточуючими.
 9. Математична компетентність- це вміння працювати з числами, числовою інформацією.
 10. Особисті якості педагога (це теж одна з найголовніших складових професійної компетентності) - доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність.

Слід зазначити, що сучасні науковці розглядають професійну компетентність педагога як сукупність трьох складових компонентів - предметно-технологічного, психолого-педагогічного, загальнокультурного.

Основні показники педагогічної компетентності вчителя - це передусім:

 • особистісні якості, особливо перетворювальні та психологічні;
 • усвідомлення ролі педагога у вихованні громадянина, патріота;
 • безперервне підвищення загальної та професійної культури;
 • пошукова діяльність педагога;
 • володіння методами педагогічного дослідження;
 • конструювання власного педагогічного досвіду;
 • результативність навчально-виховного процесу;
 • активна педагогічна діяльність, спрямована на перетворення особистості як здобувача освіти так і самого педагога.

З огляду на зазначене можна стверджувати, що під професійною компетентністю педагога слід розуміти таку його пошукову діяльність, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчально-виховного процесу з метою формування творчої особистості.

На думку А. Макаренка, оволодіти педагогічною майстерністю може кожний педагог за умови цілеспрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного досвіду.

Аналіз світових тенденцій у галузі педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму й особистих якостей педагога.

Основними проблемами, з якими зустрічаються педагоги в цьому тисячолітті, є:

 • постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;
 • ускладнення проблем виховання;
 • безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання;
 • розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок з таких суміжних з педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина, економіка, кібернетика та ін.;
 • робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Усе це може здійснювати тільки педагог із високою професійною компетентністю, розвиненими творчими здібностями, високим рівнем інтелігентності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти.


Джерела:

 1. Закон України про освіту від 05.09.2017р.
 2. Пелагейченко В. "Відкритий урок: розробки, технології, досвід". URL: http://osvita.ua/school/method/9170/https://www.pedrada.com.ua/article/1973-yakim-ma-buti-vchitel-novo-ukransko-shkoli?error=1

 

 

(1 Голосувати)
Остання зміна Вівторок, 01 лютого 2022 18:16

Останній з Кульчинська Наталія Зіновіївна